Kontakty

SÍDLO SPOLOČNOSTI

IDEÁL Slovakia, s.r.o.
Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava
Slovenská republika
Riaditeľ spoločnosti:
Ing. Jaroslav Tobiáš
Tel. číslo: +421 905 399 095
e-mail: obchod@ideal.sk


PREVÁDZKA

Nádražná 34, 900 28 Ivánka pri Dunaji
Vedúci prevádzky a logistiky:
Ing. Ľubomír Železňák
Tel. číslo: +421 905 399 094
e-mail: zeleznak.lubomir@ideal.skBANKOVÉ SPOJENIE

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.,
pobočka zahraničnej banky
č.účtu SEPA IBAN: SK41 1111 0000 0014 2819 4007
BIC kód: UNCRSKBX

IČO: 35 697 733
IČ DPH: SK2020356162
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I
Oddiel: Sro, vložka č.11665/B
Evidenčné číslo: 2100/03RP -pridelené Št. veterinárnou správou SR